Home    Raport Bieżący 14/2020
   Temat:
Powołanie osoby nadzorującej

Zarząd CFI Holding S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informacje, że Rada Nadzorcza Emitenta, zgodnie ze statutem Spółki, w dniu 3 lipca 2020 roku powołała w skład Rady Nadzorczej Emitenta Pana Konrada Raczkowskiego, celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Emitenta, w związku z rezygnacją Pani Katarzyny Chojniak z członkostwa w Radzie Nadzorczej Emitenta, o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 13/2020.

Pan Konrad Raczkowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, a ponadto nie jest wspólnikiem innej konkurencyjnej spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w konkurencyjnej dla Emitenta osobie prawnej jako członek organu.

Nowo powołany członek Rady nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Poniżej Emitent przedstawia informacje dotyczące wykształcenia, doświadczenia zawodowego i zajmowanych stanowisk nowego członka Rady Nadzorczej:

Pan Konrad Raczkowski posiada tytuł naukowy: profesora nauk ekonomicznych, dr hab. w zakresie zarządzania instytucjami publicznymi. Specjalizuje się w zarządzaniu w systemie gospodarczym, finansach publicznych, gospodarce nieoficjalnej i restrukturyzacjach przedsiębiorstw.

Pan Konrad Raczkowski pełni / pełnił liczne funkcje zarządcze i nadzorcze na rynku finansowym w Polsce:

– obecnie Wiceprezes zarządu Miedzi Copper Corp. w Vancouver;

– 2018 – 2019 r., Wiceprezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A odpowiedzialny za pion biznesowy, wcześniej (2016-2018) zajmował również stanowisko Dyrektora Zarządzającego Pionu Finansów w Banku Ochrony Środowiska S.A.;

– 2016 – 2019 r., Przewodniczący Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego BOŚ Bank S.A.;

– 2015 – 2016 r., Wiceminister w Ministerstwie Finansów, w latach 2003-2013 pracownik resortu finansów;

– od 2015 r., Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP;

– od 2012 r., Dyrektor Instytutu Ekonomicznego Społecznej Akademii Nauk w Warszawie oraz Kierownik Katedry Zarządzania w Gospodarce.

Pan Konrad Raczkowski jest ekspertem i doradcą instytucji publicznych, organizacji gospodarczych oraz przedsiębiorstw. Współpracował z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych w Brukseli oraz Instytutem Bezpieczeństwa i Polityki Rozwoju w Sztokholmie (Visiting Fellow). Odbył trzyletni staż habilitacyjny nauk ekonomicznych w Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz” w Warszawie (2006-2009). Jest stypendystą rządu Szwecji z zakresu zarządzania (2009), członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego (VI kadencji), członkiem Royal Economic Society oraz British Academy of Management. Autor ok. 120 publikacji naukowych.

Odznaczenia, medale, wyróżnienia:
2019 – Złota Odznaka Ministra Finansów „Zasłużony dla Krajowej Administracji Skarbowej”
2016 – Nagroda Prezesa Polskiej Akademii Nauk „Za wybitne osiągnięcia naukowe
w zakresie finansów” w IX konkursie Komitetu Nauk o Finansach PAN
2016 – Nagroda Rektora I stopnia za osiągnięcia naukowe
2016 – Medal Polskiej Izby Paliw Płynnych „Za zasługi dla branży paliwowej”
2015 – Nagroda Rektora I stopnia za osiągnięcia naukowe
2014 – Nagroda Rektora I stopnia za osiągnięcia naukowe
2013 – Złoty medal Ministra Sprawiedliwości
2009 – Szefa Agencji Rządowej
2007 – Szefa Służby Celnej