Home    Raport Bieżący 13/2020
   Temat:
Rezygnacja osoby nadzorującej

Zarząd Spółki CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Emitent” „Spółka “) informuje, że w dniu 2 lipca 2020 roku otrzymał oświadczenie Pani Katarzyny Chojniak o rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki CFI Holding S.A., ze skutkiem na dzień doręczenia Spółce oświadczenia o rezygnacji.

Jako przyczynę rezygnacji Pani Katarzyna Chojniak wskazała powody osobiste.