Home    Raport Bieżący 12/2018
   Temat:
Zawarcie znaczącej umowy przez Spółkę zależną od Emitenta

Zarząd CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej Emitent) informuje, że w dniu 28 czerwca 2018 roku, spółka zależna od Emitenta tj. „Central Fund of Immovables” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, zawarła umowę Kredytu Nieodnawialnego – Pożyczki Hipotecznej, z Bankiem posiadającym siedzibę w Polsce, na mocy której, Spółka zależna od Emitenta otrzymała kredyt w kwocie 12.000.000 zł (słownie: dwanaście milionów złotych) na okres od czerwca 2018 roku do czerwca 2033 roku.

Przeznaczeniem kredytu jest refinansowanie wydatków inwestycyjnych poniesionych ze środków własnych przez Spółkę zależną od Emitenta, które przeznaczone były na zakup nieruchomości

Oprocentowanie kredytu oparte jest o zmienną stawkę referencyjną WIBOR 6M powiększoną o marżę Banku, przy czym odsetki płatne są w okresach miesięcznych.

Znaczące zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będą:
a) pełnomocnictwo udzielone bankowi do pobrania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bieżącym i na innych rachunkach Spółki zależnej od Emitenta w banku;
b) weksel in blanco Spółki zależnej od Emitenta wraz z deklaracją wekslową;
c) oświadczenie Spółki zależnej od Emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. w formie aktu notarialnego;
d) zastaw finansowy na rzecz Banku na prawach do środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach Spółki zależnej od Emitenta prowadzonych w banku, wraz z klauzulą kompensacyjną;
e) hipoteka łączna do kwoty 18 000 000,00 PLN (słownie: osiemnaście milionów złotych, 00/100), ustanowiona na nieruchomościach Spółki zależnej od Emitenta położonych w Łodzi (KW nr LD1M/00130103/6 i LD1M/00127696/5), wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia obciążonych nieruchomości;
f) przelew wierzytelności handlowych w wysokości miesięcznej co najmniej pokrywającej bieżącą obsługę rat kapitałowo-odsetkowych.

Pozostałe warunki przedmiotowej umowy, nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych dla tego typu umów na rynku. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych, jak również warunków rozwiązujących.