Home    Raport Bieżący 12/2020
   Temat:
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2020 roku – korekta

Zarząd Spółki CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu, (dalej: „Emitent” „Spółka „), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie terminów publikacji raportów okresowych w 2020 roku, oraz raportu bieżącego nr 11/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r., informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku.

Termin publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku, wyznaczony pierwotnie na dzień 15 maja 2020 roku, w drodze raportu bieżącego nr 11/2020 został zmieniony na dzień 31 lipca 2020 r.

Nowy termin przekazania raportu okresowego, o którym mowa powyżej, przy uwzględnieniu § 21 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych z dnia 7 kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 622) to:
– jednostkowy oraz skonsolidowany raport za I kwartał 2020 – 30.07.2020 roku.

Jednocześnie Zarząd Emitenta w nawiązaniu do raportu nr 11/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 roku wyjaśnia, że podjął decyzję o zmianie terminu publikacji raportów okresowych w oparciu o § 21 ust. 1 wydanego w ramach Tarczy Antykryzysowej, Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych z dnia 7 kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 622), mając na uwadze wywołane stanem epidemii koronawirusa COVID-19 okoliczności, dotyczące w szczególności utrudnionej komunikacji w system pracy zdalnej, zmiany procedur dotyczących osób zaangażowanych w proces badania, a także ograniczonej możliwości współpracy, w zakresie badania podmiotów zależnych.

Ponadto Emitent mając na uwadze zalecenia ESMA w przygotowywanych raportach okresowych stara się zapewnić przejrzystość informacji o faktycznych i potencjalnych skutkach Koronawirusa SARS-CoV-2, w zakresie możliwie jak najbardziej opartym na analizie jakościowej oraz ilościowej prowadzonej działalności, sytuacji finansowej i wyników finansowych. W przypadku natomiast, gdy w trakcie okresu obrotowego Emitent zauważy znaczące zmiany w osiąganych przychodach lub ponoszonych kosztach w stosunku do poprzednich okresów, również dokona oceny takich danych w kontekście powstania informacji poufnych.

Pozostałe terminy i informacje wskazane w raportach bieżących nr 4/2020 oraz 11/2020 pozostają bez zmian.