Home    Raport Bieżący 11/2018
   Temat:
Zawarcie znaczącej umowy przez Spółkę zależną od Emitenta

Zarząd CFI Holding S.A. (dalej: Emitent) informuje, że spółka zależna od Emitenta, tj. Central Fund of Immovables Sp z o.o. z siedzibą w Łodzi (dalej: CFI), w dniu 15 czerwca 2018 roku zawarła przed notariuszem Mariuszem Wróblewskim w Łodzi, umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości uregulowanej w księdze oznaczonej numerem GD1Y/00001393/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych, wraz z prawem własności posadowionego na niej budynku, położonych przy ul. Świętojańskiej 17/Skwerze Kościuszki 26 w Gdyni, za łączną cenę transakcyjną 13.530.000,00 (trzynaście milionów, pięćset trzydzieści tysięcy) złotych brutto.

Sprzedaż została dokonana na rzecz podmiotu trzeciego, nie związanego z Emitentem, ani żadną ze spółek zależnych. Cena sprzedaży została uregulowana przy zawarciu umowy.

Pozostałe warunki opisanej wyżej umowy, nie odbiegają od warunków tego typu umów stosowanych na rynku.

Powodem publikacji niniejszego raportu jest okoliczność, że wartość transakcyjna przekroczyła przyjęty przez Zarząd Emitenta poziom istotności, uzasadniający przekazanie do publicznej wiadomości informacji o rzeczonej transakcji, która może znaleźć przełożenie na wartość akcji Emitenta.