Home    Raport Bieżący 12/2021
   Temat:
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ CFI HOLDING S.A. w dniu 30 czerwca 2021 roku

Zarząd CFI HOLDING SA z siedzibą we Wrocławiu (zwanej dalej również: „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, posiadających akcje uprawniające do wykonywania co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2021 roku w Łodzi:

– Polaris sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi – posiadająca 681.129.065 akcji uprawniających do wykonywania 681.129.065 głosów, co stanowiło 99,99 % głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i jednocześnie stanowi 24,76% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu CFI Holding S.A.