Home    Raport Bieżący 10/2018
   Temat:
ZMIENIONY PORZĄDEK OBRAD NA ZWYCZAJNYM WALNYMZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2018 ROKU

Zarząd spółki „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu, podaje do publicznej wiadomości zmieniony porządek obrad na zaplanowanym na dzień 29 czerwca 2018 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w związku z propozycją akcjonariusza Polaris sp. z o. o.
Porządek obrad obejmuje:
1.Otwarcie obrad.
2.Wybór Przewodniczącego.
3.Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.
4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5.Wybór komisji skrutacyjnej.
6.Przyjęcie porządku obrad.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki zbadanego przez biegłego rewidenta za rok obrotowy 2017.
9.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2017.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2017.
12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki.
13.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej emitenta.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 ust 2 statutu spółki
15.Zamknięcie Zgromadzenia.