Home    Raport Bieżący 11/2020
   Temat:
Zmiana terminu publikacji raportów okresowych

Zarząd Spółki CFI Holding S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka „), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 4/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2020 roku, działając na podstawie § 21 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych z dnia 7 kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 622) w zw. z § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, podaje do publicznej wiadomości informację o zmianach terminów przekazania do publicznej wiadomości raportów: jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu okresowego za rok 2019 r., a także jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku.

Pierwotnie daty publikacji tych raportów zostały określone w sposób następujący:
– jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2019 – 24 kwietnia 2020 roku;
– jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 roku – 15 maja 2020 roku.

Nowe terminy przekazania raportów okresowych, o których mowa powyżej to :
– jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2019 – 30 czerwca 2020 roku;
– jednostkowy oraz skonsolidowany raport za I kwartał 2020 – 31 lipca 2020 roku.