Home    CFI HOLDING S.A.: wyniki finansowe
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2020 2021 2020
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 750 874 900,00 2 750 874 900,00 32 515,00 29 498,00
II. Koszty działalności operacyjnej 121 648,00 104 454,00 26 686,00 23 346,00
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -104 146,00 17 526,00 -22 846,00 3 917,00
IV. Zysk (strata) brutto -213 229,00 -51 582,00 -46 776,00 -11 529,00
V. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -238 292,00 -57 618,00 -52 274,00 -12 878,00
VI. Aktywa trwałe 1 465 484,00 1 578 950,00 316 321,00 342 149,00
VII. Aktywa obrotowe 126 086,00 179 049,00 27 215,00 38 799,00
VIII. Kapitał własny 934 386,00 1 171 614,00 201 685,00 253 882,00
IX. Zobowiązania długoterminowe 511 046,00 476 294,00 110 308,00 103 210,00
X. Zobowiązania krótkoterminowe 146 138,00 110 091,00 31 544,00 23 856,00
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 68 830,00 18 138,00 15 099,00 4 054,00
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -62 326,00 -16 048,00 -13 672,00 -3 587,00
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -17 456,00 14 563,00 -3 829,00 3 255,00
XIV. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 0,34 0,43 0,07 0,09
XV. Liczba udziałów/akcji w sztukach 2 750 874 900,00 2 750 874 900,00 2 750 874 900,00 2 750 874 900,00
XVI. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) -0,09 -0,02 -0,02 -0,00

Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EURO w okresach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, ustalane przez Narodowy Bank Polski objętych historycznymi danymi finansowymi wynoszą: dla danych bilansowych za Rok bieżący 4,5994, za Rok poprzedni 4,6148; dla danych rachunku zysków i strat za Rok bieżący 4,5775, za Rok poprzedni 4,4742.
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów skonsolidowanego bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EURO obowiązujących na ostatni dzień prezentowanego okresu.
Poszczególne pozycje skonsolidowanego rachunku dochodów całkowitych oraz skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EURO obowiązujących na ostatni dzień miesiąca w danym okresie sprawozdawczym.
Podstawowe pozycje skonsolidowanego bilansu, skonsolidowanego rachunku dochodów całkowitych oraz skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych z prezentowanego sprawozdania finansowego oraz danych porównywalnych, przeliczonych na EURO.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
CFI_SSF_2021-12-31_pl.xhtmlCFI_SSF_2021-12-31_pl.xhtml Roczny Raport Finansowy
cfi_2021-12-31_pl.zip.xadescfi_2021-12-31_pl.zip.xades
CFIH_2021_BSSF_MSSF_SzB_emitent_ESEF_PL(1).xhtmlCFIH_2021_BSSF_MSSF_SzB_emitent_ESEF_PL(1).xhtml Sprawozdanie biegłego rewidenta
CFIH_2021_BSSF_MSSF_SzB_emitent_ESEF_PL.xhtml(1).XAdESCFIH_2021_BSSF_MSSF_SzB_emitent_ESEF_PL.xhtml(1).XAdES
ListSSF_2021-12-31_pl.xhtmlListSSF_2021-12-31_pl.xhtml List
Lkorporacyjny_2021-12-31_pl.xhtmlLkorporacyjny_2021-12-31_pl.xhtml Ład Korporacyjny
lkorporacyjny_2021-12-31_pl.xhtml.XAdESlkorporacyjny_2021-12-31_pl.xhtml.XAdES Ład Korporacyjny
OcenaRNGK_2021-12-31_pl.xhtmlOcenaRNGK_2021-12-31_pl.xhtml Ocena Rady
SprZarzaduGKCFIH_2021-12-31_pl.xhtmlSprZarzaduGKCFIH_2021-12-31_pl.xhtml Sprawozdanie z działalności
SprZarzaduGKCFIH_2021-12-31_pl.xhtml.XAdESSprZarzaduGKCFIH_2021-12-31_pl.xhtml.XAdES