Home    CFI HOLDING S.A.: wyniki finansowe
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. w tys.  EUR
2021 2 020 2021 2 020
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 562,00 2 023,00 341,00 452,00
II. Koszty działalności operacyjnej 2 463,00 2 188,00 538,00 489,00
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 355,00 -6 770,00 -296,00 -1 513,00
IV. Zysk (strata) brutto -7 670,00 -7 946,00 -1 676,00 -1 776,00
V. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -9 875,00 -7 359,00 -2 157,00 -1 645,00
VI. Aktywa trwałe 908 979,00 908 857,00 197 630,00 196 944,00
VII. Aktywa obrotowe 3 818,00 10 550,00 830,00 2 286,00
VIII. Kapitał własny 858 386,00 868 262,00 186 630,00 188 147,00
IX. Zobowiązania długoterminowe 59,00 59,00 13,00 13,00
X. Zobowiązania krótkoterminowe 54 352,00 51 087,00 11 817,00 11 070,00
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 211,00 -729,00 -265,00 -163,00
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -304,00 -4 247,00 -67,00 -949,00
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 187,00 5 303,00 259,00 1 185,00
XIV. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 0,31 0,32 0,07 0,07
XV. Liczba udziałów/akcji w sztukach 2 750 874 900,00 2 750 874 900,00 2 750 874 900,00 2 750 874 900,00
XVI. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) -0,00 0,00 0,00 0,00
Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EURO w okresach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, ustalane przez Narodowy Bank Polski objętych historycznymi danymi finansowymi wynoszą: dla danych bilansowych za Rok bieżący 4,5994, za Rok poprzedni 4,6148; dla danych rachunku zysków i strat za Rok bieżący 4,5775, za Rok poprzedni 4,4742.
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów skonsolidowanego bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EURO obowiązujących na ostatni dzień prezentowanego okresu.
Poszczególne pozycje skonsolidowanego rachunku dochodów całkowitych oraz skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EURO obowiązujących na ostatni dzień miesiąca w danym okresie sprawozdawczym.
Podstawowe pozycje skonsolidowanego bilansu, skonsolidowanego rachunku dochodów całkowitych oraz skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych z prezentowanego sprawozdania finansowego oraz danych porównywalnych, przeliczonych na EURO.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Spis załączników:

CFIH_2021_BSF_MSSF_SzB_PL_emitent.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CFIH_2021_BSF_MSSF_SzB_PL_emitent.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
JSFCFIH2021_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
JSFCFIH2021_2021-12-31_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ListJSF_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OcenaRNJ_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SprZarzaduGKCFIH_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SprZarzaduGKCFIH_2021-12-31_pl.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Lkorporacyjny_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
lkorporacyjny_2021-12-31_pl.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)