Home    CFI HOLDING S.A.: wyniki finansowe
w tys. w tys.  EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2023 półrocze /2022 półrocze / 2023 półrocze /2022
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 119 875 97 139 25 986 20 923
II. Koszty działalności operacyjnej 91 562 80 931 19 849 17 432
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 29 411 8 287 6 376 1 785
IV. Zysk (strata) brutto 30 003 -12 871 6 504 -2 772
V. Zysk (strata) netto 28 346 -22 339 6 145 -4 812
VI. Aktywa trwałe 1 425 000 1 426 029 320 203 304 064
VII. Aktywa obrotowe 148 180 156 592 33 297 33 389
VIII. Kapitał własny 949 335 920 992 213 319 196 378
IX. Kapitał zakładowy 852 771 852 771 191 621 181 831
X. Zobowiązania długoterminowe 497 316 484 127 111 749 103 228
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 126 529 177 502 28 432 37 848
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 30 728 18 109 6 661 3 900
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 283 -9 125 278 -1 966
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -26 417 71 -5 727 15
XV. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 0,35 0,33 0,08 0,07
XVI. Liczba udziałów/akcji w sztukach 2 750 874 900 2 750 874 900 2 750 874 900 2 750 874 900
XVII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,01 -0,0081 0,002 -0,0017
jednostka
XVIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 497 468 324 101
XIX. Koszty działalności operacyjnej 1 541 1 304 334 281
XX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -407 -1 175 -88 -253
XXI. Zysk (strata) brutto -790 -1 471 -171 -317
XXII. Zysk (strata) netto -781 -1 471 -169 -317
XXIII. Aktywa trwałe 910 002 909 769 204 481 193 985
XXIV. Aktywa obrotowe 2 026 2 369 455 505
XXV. Kapitał własny 858 323 859 104 192 868 183 182
XXVI. Kapitał zakładowy 852 771 852 771 191 621 181 831
XXVII. Zobowiązania długoterminowe 1 872 1 218 420 260
XXVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 51 833 51 816 11 647 11 049
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 23 -579 5 -125
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 -800 0 -172
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -395 1 395 -86 300
XXXII. Liczba udziałów/akcji w sztukach 2 750 874 900 2 750 874 900 2 750 874 900 2 750 874 900
XXXIII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) -0,0003 -0,001 -0,0001 -0,0001
*Dane
bilansowe prezentowane są na dzień 31.12.2022 r. Dane wynikowe
prezentowane są na dzień 30.06.2022 r.Średnie
kursy wymiany złotego w stosunku do EURO w okresach objętych
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, ustalane przez Narodowy Bank
Polski objętych historycznymi danymi finansowymi wynoszą:średni
kurs w okresie 01.01.2023-30.06.2023 4,6130 zł, kurs na ostatni dzień
okresu; 4,4503 zł; średni kurs w okresie 01.01.2022 – 31.12.2022 4,6883
zł, kurs na ostatni dzień okresu 4,6899 zł; średni kurs w okresie
01.01.2022 – 30.06.2022 4,6427 zł, kurs na ostatni dzień okresu
4,6806 zł. Średnia kursów
obowiązujących na ostatni dzień miesiąca w danym okresie.Poszczególne
pozycje aktywów i pasywów skonsolidowanego bilansu przeliczono według
kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EURO obowiązujących na
ostatni dzień prezentowanego okresu.Poszczególne
pozycje skonsolidowanego rachunku dochodów całkowitych oraz
skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według
kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych
przez Narodowy Bank Polski dla EURO obowiązujących na ostatni dzień
miesiąca w danym okresie sprawozdawczym.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
2q2023 SSF CFIH SA podpisane.pdf2q2023 SSF CFIH SA podpisane.pdf Sprawozdanie Finansowe jednostki dominującej oraz grupy kapitałowej „cfi”
Spr Zarzadu GK CFI Holding 2Q2023 podpisane.pdfSpr Zarzadu GK CFI Holding 2Q2023 podpisane.pdf Sprawozdanie z działalności jednostki dominującej oraz grupy kapitałowej „CFI”
GK CFI Holding S.A._30.06.2023_Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SSF_MSSF.pdfGK CFI Holding S.A._30.06.2023_Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SSF_MSSF.pdf Raport z przeglądu sprawozdania finansowego skonsolidowanego
CFI Holding S.A._30.06.2023_Raport z przeglądu śródrocznego skróconego JSF_MSSF.pdfCFI Holding S.A._30.06.2023_Raport z przeglądu śródrocznego skróconego JSF_MSSF.pdf Raport z przeglądu sprawozdania finansowego jednostkowego
Stanowisko Z i RN.pdfStanowisko Z i RN.pdf stanowisko Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej w sprawie odmowy wydania opinii z przeglądu BR