Oferta akcji serii D
 Home    Relacje Inwestorskie    Oferta akcji serii D

paragraph_title_img

Publiczna oferta akcji serii D – Intakus S.A.

    Publiczna oferta akcji serii D była pierwszą publiczną ofertą akcji INTAKUS Spółka Akcyjna i została przeprowadzona w dniach 2-14 grudnia 2009 r.  Wszystkie  założenia dotyczące oferty akcji serii D zostały przedstawione w prospekcie emisyjnym, zatwierdzonym  w dniu 29 września 2009 roku i w aneksach do prospektu zatwierdzonych przez Komisje Nadzoru Finansowego.

Poniżej są przedstawione wybrane informacje dotyczące oferty akcji serii D.
Prospekt emisyjny i aneksy do prospektu  dostępne są na stronie internetowej: www.intakus.pl > prospekt emisyjny.
I. Warunki Publicznej Oferty Akcji Serii D
Zgodnie z Uchwałą nr 1 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 8 lipca 2008 r., oferowanych było do objęcia w drodze subskrypcji otwartej 4.000.000 Akcji Serii D o wartości nominalnej 25 groszy każda. Warunkiem koniecznym dojścia emisji do skutku było subskrybowanie co najmniej 2.500.000 Akcji Serii D.
Na podstawie Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 18 sierpnia 2009 r. cenę emisyjną Akcji Serii D miał prawo ustalić Zarząd z zastrzeżeniem, że cena emisyjna mieścić się będzie w przedziale między 2 zł, a 6 zł za jedną Akcję Serii D.
II. Terminy  przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii D
Harmonogram przeprowadzenia oferty był następujący:

Do 27 listopada 2009
– podanie do publicznej wiadomości ceny emisyjnej Akcji Serii D;
(cena została ustalona w wysokości 2,2 zł za 1 Akcję Serii D)
2 grudnia 2009
– otwarcie subskrypcji Akcji Serii D;
2–8 grudnia 2009
– przyjmowanie zapisów;
11–14 grudnia 2009
– ewentualne przyjmowanie zapisów od inwestorów  wytypowanych przez Zarząd;
do 14 grudnia 2009
– zamknięcie subskrypcji;
15 grudnia 2009
– przydział Akcji Serii D;
16 grudnia 2009
– rozliczenie przydziału Akcji Serii D;

Subskrypcja akcji serii D zakończyła się powodzeniem. Zostały prawidłowo złożone zapisy przez 232 subskrybentów na 2.500.000 akcji na okaziciela serii D i Zarząd INTAKUS S.A. podjął uchwałę w sprawie przydziału w ramach przeprowadzonej subskrypcji 2.500.000 akcji na okaziciela serii D.

Dnia 22 grudnia 2009 roku miał miejsce debiut na Rynku Głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.