Home    Raport Bieżący nr 9/2013
   Temat:
Zaoferowanie warrantów subskrypcyjnych serii A

Zarząd INTAKUS S.A. w upadłości układowej informuje, że w dniu 14 lutego 2013 roku, w wykonaniu uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji Spółki serii E oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A, opublikowanej raportem bieżącym nr 3/2013 z dnia 17 stycznia 2013 r., Zarząd w terminie wynikającym z w/w uchwały zaoferował podmiotom wskazanym w § 3 ust. 1 lit. a) i b) w/w uchwały do objęcia nieodpłatnie łącznie 1.125.000.000 (jeden miliard sto dwadzieścia pięć milionów) warrantów subskrypcyjnych serii A. Zarząd nie oferował dotąd żadnych warrantów subskrypcyjnych podmiotom wskazanym w § 3 ust. 1 lit. c) uchwały.

 

Każdy warrant subskrypcyjny uprawnia do objęcia 1 akcji serii E Spółki. Warunki objęcia akcji serii E w wykonaniu uprawnień z warrantów subskrypcyjnych serii A określone zostały w w/w uchwale nr 4 oraz w uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru akcji serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii E, dematerializacji akcji serii E oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym oraz zmiany Statutu Spółki (o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 3/2013 z dnia 17 stycznia 2013 r.).

 

Zarząd Emitenta wskazuje, iż termin dla uprawnionych, którym zaoferowano do objęcia warranty subskrypcyjne serii A, do złożenia oświadczenia o przyjęciu tej oferty wynosi 60 dni licząc od dnia złożenia im oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A. O wynikach dotyczących objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A Zarząd Emitenta będzie informował na bieżąco.