Home    Raport Bieżący nr 9/2010
   Temat:
Rejestracja akcji serii D w KDPW.

Zgodnie z § 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd INTAKUS S.A. informuje, że w dniu 25 marca 2010 r. otrzymał komunikat działu operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie w sprawie rejestracji w dniu 26 marca 2010 r. 2.500.000 akcji na okaziciela serii D i oznaczenia ich kodem PLINTKS00013.