Home    Raport Bieżący nr 65/2012
   Temat:
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. w upadłości układowej na dzień 16 stycznia 2013 roku.

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd INTAKUS S.A. w upadłości układowej informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 16 stycznia 2013 roku, na godz. 13:00, które odbędzie się we Wrocławiu w sali konferencyjnej przy ul. Jugosłowiańskiej 65D. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu NWZ zawiera załącznik do niniejszego. W ramach uchwały nr 3 planowana jest zmiana Statutu w ten sposób, że:
dotychczasowy § 6 ust. 1 i 2 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.625.000 (słownie: pięć milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) złotych i dzieli się na:
– 4.800.000 (słownie: cztery miliony osiemset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, oznaczonych numerami od 1 do 4.800.000;
– 3.200.000 (słownie: trzy miliony dwieście tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, oznaczonych numerami od 4.800.001 do 8.000.000;
– 12.000.000 (słownie dwanaście milionów) akcji na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od 8.000.001 do 20.000.000;
– 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii D, oznaczonych numerami od 20.000.001 do 22.500.000.
2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 25 (słownie: dwadzieścia pięć) groszy.”
otrzymają odpowiednio brzmienie:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.625.000 (słownie: pięć milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) złotych i dzieli się na:
– 120.000.000 (słownie: sto dwadzieścia milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, oznaczonych numerami od 1 do 120.000.000;
– 80.000.000 (słownie: osiemdziesiąt milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, oznaczonych numerami od 120.000.001 do 200.000.000;
– 300.000.000 (słownie: trzysta milionów) akcji na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od 200.000.001 do 500.000.000;
– 62.500.000 (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii D, oznaczonych numerami od 500.000.001 do 562.500.000.
2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1 (słownie: jeden) grosz.”
W ramach uchwały nr 5 planowana jest zmiana Statutu w ten sposób, że:
po § 6 Statutu Spółki dodany zostanie nowy § 6a w następującym brzmieniu:
㤠6a.
Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5 z dnia 15 stycznia 2013 r. kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 11.250.000,00 zł (słownie: jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 1.125.000.000 (słownie: jeden miliard sto dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii E, o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda.”
Jednocześnie Zarząd przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał i ich załączników, które mają być podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 16 stycznia 2013 roku.