Home    Raport Bieżący nr 63/2012
   Temat:
Podpisanie listów intencyjnych.

 

Zarząd Spółki INTAKUS S.A. w upadłości układowej (Spółka) informuje o podpisaniu w dniu 20 listopada 2012 dwóch listów intencyjnych w celu ustalenia zasad i warunków restrukturyzacji Spółki z udziałem Inwestorów oraz przeprowadzenia due dilligence. Spółka jednocześnie informuje, iż przygotowanie due dilligence zostanie sfinansowane przez inwestorów. Bieżąca działalność spółki w okresie jego przygotowania, jednakże najpóźniej do końca marca 2013 rok zostanie sfinansowana przez Inwestorów, w kwocie nie wyższej niż 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Jednocześnie Spółka zaznacza, iż listy intencyjne nie tworzą żadnych dalszych zobowiązań,a zobowiązania z nich wynikające nie będą rodziły odpowiedzialności Inwestorów w wypadku odstąpienia od ich realizacji, co nie jest warunkowane dodatkowymi przesłankami. Publikacja informacji o Inwestorach na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także § 2 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 roku w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych, zostaje wstrzymana do dnia 30 marca 2012 roku, tj. do obecnie zakładanego terminu zakończenia ww. negocjacji.