Home    Raport Bieżący nr 62/2012
   Temat:
Uzupełnienie raportu bieżącego nr 58/2012 – Rozwiązanie znaczącej umowy.

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w nawiązaniu do raportu bieżącego 58/2012 z 13 października 2012 roku oraz raportu bieżącego 59/2012 z 22 października 2012 Zarząd Spółki INTAKUS S.A. w upadłości układowej (Spółka) niniejszym informuje, że w związku z dokonaniem rozliczenia finansowego, ustalone zostało, iż w związku z rozwiązaniem umowy, nastąpi ograniczenie przychodów Spółki w zakresie kwoty 11.907.268,56 PLN (słownie jedenaście milionów dziewięćset siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem złotych 56/100) co stanowi wartość niewykonanych robót. Dodatkowo strony uzgodniły, iż w związku z rozwiązaniem umowy nie zostaną naliczone kary umowne.