Home    Raport Bieżący nr 62/2014
   Temat:
Rejestracja zmiany w Statucie Spółki

Zarząd Spółki Intakus S.A. (dalej Emitent, Spółka) z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 15 września 2014 roku powziął wiadomość o dokonaniu w dniu 10 września 2014 roku przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego dla Spółki w zakresie zmiany Statutu Spółki, zgodnie z uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Intakus” Spółka Akcyjna podjętej w dniu 18 czerwca 2014 r. w przedmiocie scalenia wszystkich akcji Spółki „INTAKUS” S.A. z siedzibą we Wrocławiu poprzez podwyższenie wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki w stosunku 2.000:1, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 45/2014.

 

Statut został zmieniony w ten sposób, że:

– § 6 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, którego dotychczasowa treść w brzmieniu:

 

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 26.847.837,40 zł (dwadzieścia sześć milionów osiemset czterdzieści siedem tysięcy osiemset trzydzieści siedem złotych czterdzieści groszy) i dzieli się na:

– 120.000.000 (słownie: sto dwadzieścia milionów) akcji na okaziciela serii A, oznaczonych numerami od 1 do 120.000.000;

– 80.000.000 (słownie: osiemdziesiąt milionów) akcji na okaziciela serii B, oznaczonych numerami od 120.000.001 do 200.000.000;

– 300.000.000 (słownie: trzysta milionów) akcji na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od 200.000.001 do 500.000.000;

– 62.500.000 (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii D, oznaczonych numerami od 500.000.001 do 562.500.000;

– 1.013.650.000 (słownie: jeden miliard trzynaście milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E, oznaczonych numerami od E01 do E1.013.650.000

– 244.664.249 (dwieście czterdzieści cztery miliony sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F, oznaczonych numerami od F01 do F244.664.249;

– 67.757.225 (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G, oznaczonych numerami od G01 do G67.757.225;

– 744.062.268 (słownie: siedemset czterdzieści cztery miliony sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii H, oznaczonych numerami od H01 do H744.062.268;

– 36.249.998 (słownie: trzydzieści sześć milionów dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii I, oznaczonych numerami od I01 do I36.249.998;

– 15.900.000 (słownie: piętnaście milionów dziewięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii K, oznaczonych numerami od K01 do K15.900.000.

  1. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1(słownie: jeden) grosz.”

 

otrzymały brzmienie:

 

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 26.856.000 zł (dwadzieścia sześć milionów osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) i dzieli się na:

  1. a) 688.075 (słownie: sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A oznaczonych numerami od A01 do A688.075;
  2. b) 654.725 (słownie: sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia pięć) akcji na okaziciela serii B oznaczonych numerami od B01 do nie więcej niż B 654.725.
  3. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych).”

 

Treść tekstu jednolitego Statutu Spółki, który uwzględnia dokonaną zmianę stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

 

Jednocześnie Zarząd Spółki Intakus S.A. zawiadamia, iż w związku z dokonana rejestracją zmian w Statucie spółki, zachodzi konieczność wprowadzenia zmian do przygotowanego już przez HFT Brokers Dom Maklerski Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie prospektu emisyjnego, który Spółka zobowiązana jest do przedstawienia Komisji Nadzoru Finansowego.

 

Podstawa prawna: § 5 pkt 9) oraz § 38 ust.1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Tekst jednolity statutu Spółki