Home    Raport Bieżący nr 62/2013
   Temat:
Zakończenie postępowania upadłościowego

Zarząd spółki Intakus Spółka Akcyjna w upadłości układowej (dalej “Spółka”) działając na podstawie przepisów § 5 ust. 1 pkt 24 oraz § 30 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, oświadcza, że w dniu wczorajszym tj. 4 września 2013 roku odebrał postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych z dnia 29 sierpnia 2013 roku w przedmiocie stwierdzenia zakończenia postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu Spółki, wydane na podstawie przepisu art. 293 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze. W/w postanowienie zostało wydane w związku z uprawomocnieniem się postanowienia o zatwierdzeniu układu.