Home    Raport Bieżący nr 61/2013
   Temat:
Objęcie akcji w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego i wydanie akcji serii E w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii A

Zarząd spółki Intakus S.A. w upadłości układowej (dalej “Spółka”), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym informuję o tym, że w dniu 2 września 2013 roku otrzymał oświadczenia o objęciu akcji serii E emitowanych na podstawie art. 448 Kodeksu spółek handlowych oraz (1) uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta nr 4 z dnia 16.01.2013 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji Spółki serii E oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A, zmienionej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta nr 3 z dnia 1 sierpnia 2013 roku oraz (2) uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta nr 5 z dnia 16.01.2013 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru akcji serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii E, dematerializacji akcji serii E oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym oraz zmiany Statutu Spółki, zmienionej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta nr 4 z dnia 1 sierpnia 2013 roku.

 

Stosowne oświadczenia o wykonaniu przysługującego im prawa do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii E złożyły dwa podmioty spośród podmiotów uprawnionych, posiadających warranty zgodnie z uchwałą o emisji warrantów wykonały prawo do objęcia i objęły łącznie 13.650.000 (trzynaście milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) i o łącznej wartości nominalnej 136.500,00 zł (sto trzydzieści sześć tysięcy pięćset złotych). Co więcej, zgodnie z postanowieniami w/w uchwał uprawnieni z warrantów opłacili jednocześnie w całości obejmowane przez nich akcje serii E.

 

W związku z powyższym w dniu 2 września 2013 roku stosownie do postanowień art. 451 kodeksu spółek handlowych Zarząd wydał akcje serii E wszystkim w/w uprawnionym. Akcje zostały wydane w postaci papierowych odcinków zbiorowych. Wydane obecnie akcje serii E stanowią 0,84 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 13.650.000 (trzynaście milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Akcje serii E zostały objęte po cenie emisyjnej 0,01 zł (jeden grosz) za jedną akcję serii E. Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału nastąpiła postanowieniem Sądu Rejonowego we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 15 lutego 2013 roku, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 11/2013 z 22 lutego 2012 roku.

 

Spółka złoży stosowny wniosek do Krajowego Rejestru Sadowego zgodnie z przepisami K.S.H.. Stosownie do postanowień w/w uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, akcje serii E będą również przedmiotem dematerializacji i wprowadzenia na rynek regulowany.

 

W związku z objęciem akcji serii E, o którym mowa w niniejszym raporcie i wydaniem dokumentów tych akcji nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki (stosownie do art. 452 § 1 Kodeksu spółek handlowych). W związku z tym kapitał zakładowy Spółki wynosi 16.257.795,77zł (szesnaście milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych 77/100) i dzieli się na 1.625.779.577 (miliard sześćset dwadzieścia pięć milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem) akcji, uprawniających do 1.625.779.577 (miliard sześćset dwadzieścia pięć milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.