Home    Raport Bieżący nr 56/2014
   Temat:
Zawarcie umów na uzupełnienie niedoborów scaleniowych w związku z procesem scalenia akcji Emitenta

Zarząd Spółki INTAKUS S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 45/2014 z 18 czerwca 2014 roku w związku z podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwałą numer 5 w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki, uzupełnienia niedoborów scaleniowych, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia dla Zarządu oraz Rady Nadzorczej, przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż dnia 22 sierpnia Emitent zawarł z akcjonariuszem RESTATA INVESTMENTS LIMITED z siedzibą 28 Irish Town, Gibraltar („Akcjonariusz”) dwie umowy na mocy których Akcjonariusz wyraził zgodę i zobowiązał się do nieodpłatnego przekazania akcji stanowiących jego własność na rzecz akcjonariuszy Emitenta posiadających niedobory scaleniowe powstałe w wyniku planowanego procesu scalenia akcji w stosunku 2000:1, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów. Akcjonariusz zrzekł się jakichkolwiek praw przysługujących mu z przekazanych akcji oraz nie oczekuje żadnych świadczeń w zamian za swoje świadczenie zarówno ze strony Spółki, jak i akcjonariuszy Spółki posiadających niedobory scaleniowe, którym akcje zostaną przekazane celem uzupełnienia tych niedoborów.

Pierwsza z umów dotyczy akcjonariuszy posiadający akcje znajdujących się w publicznym obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych, druga z umów dotyczy akcji wobec których nie został przeprowadzony proces dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym.

 

Akcjonariusz przekaże posiadane przez siebie akcje pod warunkiem zarejestrowania przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy zmiany postanowień § 6 ust. 1 i 2 Statutu Spółki i nowej informacji o liczbie poszczególnych akcji i ich nowej wartości nominalnej oraz pod warunkiem wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego w wykonaniu w/w Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki, uzupełnienia niedoborów scaleniowych, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia dla Zarządu oraz Rady Nadzorczej.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zmianami).