Home    Raport Bieżący nr 55/2013
   Temat:
Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Zarząd spółki pod firmą INTAKUS S.A. w upadłości układowej (zwaną dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje, że dnia 26 sierpnia 2013 roku otrzymał zawiadomienie od Pani Iwony Kubicz – Ludkowskiej (zwanej dalej „Akcjonariuszem”), iż w związku z uprawomocnieniem się z dniem 17 sierpnia 2013 roku postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych o zatwierdzeniu układu z wierzycielami przyjętego w postępowaniu upadłościowym Spółki (o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym numer 51/2013 z 21 sierpnia 2013 roku) nastąpiło poniesienie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 16.121.295,77 zł dzielącej się na łącznie 1.612.129.577 akcji uprawniających do 1.612.129.577 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w związku z czym zmianie uległ udział Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu w Spółce, w wyniku zmniejszenia udziału w liczbie głosów do 11,25 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce, wynoszącego poprzednio 32,23 % głosów.

 

Na mocy z art. 294 ust. 3 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze prawomocnie zatwierdzony układ zastępuje określone w Kodeksie spółek handlowych czynności związane z podwyższeniem kapitału zakładowego i objęciem akcji.

 

Przed zmianą wysokości kapitału zakładowego Spółki Akcjonariusz posiadał pośrednio (poprzez spółkę BL10 spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna) 181.311.100 (słownie: sto osiemdziesiąt jeden milionów trzysta jedenaście tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 32,23 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 181.311.100 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (co dawało 32,23 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki).

 

W chwili obecnej wobec zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki Akcjonariusz nadal posiada pośrednio (poprzez spółkę BL10 spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna) 181.311.100 (słownie: sto osiemdziesiąt jeden milionów trzysta jedenaście tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela stanowiących obecnie 11,25 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 181.311.100 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (które obecnie stanowią 11,25 % głosów na Walnym Zgromadzeniu).

 

Ponadto Akcjonariusz przekazał informację, że z uwagi na domniemanie wynikające z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku ze zmianą wysokości kapitału zakładowego Spółki nastąpiło także zmniejszenie łącznego stanu posiadania udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które Akcjonariusz posiada pośrednio (poprzez spółkę BL10 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna) razem z synem Piotrem Ludkowskim, który to stan uległ zmniejszeniu do łącznego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki do 13,09 % w wyniku zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynoszącego dotychczas 37,52 % głosów.

 

Przed zmianą wysokości kapitału zakładowego Spółki Akcjonariusz posiadał pośrednio (poprzez spółkę BL10 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna) łącznie z Panem Piotrem Ludkowskim 211.061.100 (słownie: dwieście jedenaście milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 37,52 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 211.061.100 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (co dawało 37,52 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki).

 

W chwili obecnej wobec zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki Akcjonariusz nadal posiada pośrednio (poprzez spółkę BL10 spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna) łącznie z Panem Piotrem Ludkowskim 211.061.100 (słownie: dwieście jedenaście milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela stanowiących obecnie 13,09 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 211.061.100 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (które obecnie stanowią 13,09 % głosów na Walnym Zgromadzeniu).

 

Zarówno Akcjonariusz, jak i Pan Piotr Ludkowski nie zawierali żadnych porozumień, których przedmiotem jest przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki Intakus S.A. w upadłości układowej. Nie posiadają ponadto podmiotów zależnych (poza wskazanym powyżej) posiadających akcje Spółki, nie występują też inne osoby (poza wskazanym powyżej), o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.