Home    Raport Bieżący nr 54/2013
   Temat:
Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Zarząd spółki pod firmą INTAKUS S.A. w upadłości układowej (zwaną dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje, że dnia 23 sierpnia 2013 roku otrzymał zawiadomienie od pełnomocnika spółki NARUWE LIMITED z siedzibą w Nikozji (Cypr) (zwanego dalej „Akcjonariuszem”), iż w związku z uprawomocnieniem się z dniem 17 sierpnia 2013 roku postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych o zatwierdzeniu układu z wierzycielami przyjętego w postępowaniu upadłościowym Spółki (o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym numer 51/2013 z 21 sierpnia 2013 roku) nastąpiła konwersja wierzytelności posiadanych przez Akcjonariusza na 372.031.134 (słownie trzysta siedemdziesiąt dwa miliony trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 23,08 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 372.031.134 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (23,08 % głosów na Walnym Zgromadzeniu), tj. o przekroczeniu progu 20% ogólnej liczby głosów w Spółce. Na mocy z art. 294 ust. 3 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze prawomocnie zatwierdzony układ zastępuje określone w Kodeksie spółek handlowych czynności związane z podwyższeniem kapitału zakładowego i objęciem akcji.

 

W/w akcje są jedynymi akcjami Spółki posiadanymi aktualnie przez Akcjonariusza. Przed powyższym zdarzeniem Akcjonariusz nie posiadał akcji Spółki. Ponadto Akcjonariusz poinformował, iż w związku z rolą Inwestora w Spółce, planuje w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy obejmowanie kolejnych akcji Spółki, celem jej dokapitalizowania dla potrzeb wykonania układu z wierzycielami.

 

Akcjonariusz nie zawierał żadnych porozumień, których przedmiotem jest przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Nie posiada ponadto podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki, nie występują też inne osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.