Home    Raport Bieżący nr 5/2014
   Temat:
Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Zarząd spółki pod firmą INTAKUS S.A. (zwaną dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje, że dnia  22 stycznia 2014 roku otrzymał zawiadomienie od pełnomocnika spółki NARUWE LIMITED z siedzibą w Nikozji (Cypr) (zwanego dalej „Akcjonariuszem”), iż w związku z objęcie akcji w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego i wydanie akcji serii E w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii A dla dwóch podmiotów (o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym numer 3/2014 z 18 stycznia 2014 roku) nastąpiło poniesienie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 26.257.795,77 zł (słownie dwadzieścia sześć milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych 77/100) dzielącej się na łącznie na 2.625.779.577 (słownie dwa miliardy sześćset dwadzieścia pięć milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem) sztuk akcji uprawniających do 2.625.779.577 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, Akcjonariusz objął 500.000.000 (słownie pięćset milionów) sztuk akcji Spółki, w związku czym Akcjonariusz posiadał bezpośrednio 872.031.134 (słownie osiemset siedemdziesiąt dwa miliony trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) sztuk akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 33,21 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 872.031.134 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (co dawało 33,21 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki), tj. o przekroczeniu progu 33% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 

Tym samym zawiadomieniem Spółka otrzymała od Akcjonariusza informację o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, które nastąpiło w wyniku zbycia 500.000.000 (słownie pięćset milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki, dokonanego w dniu 18 stycznia 2014 roku w dwóch transakcjach zawartych poza rynkiem regulowanym.

 

W chwili obecnej wobec zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki oraz zbycia akcji Akcjonariusz posiada bezpośrednio 372.031.134 (słownie trzysta siedemdziesiąt dwa miliony trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) sztuk akcji zwykłych na okaziciela stanowiących obecnie 14,17 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 372.031.134 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (które obecnie stanowią 14,17 % głosów na Walnym Zgromadzeniu).

 

Przed zmianą wysokości kapitału zakładowego Spółki oraz zbyciem akcji Akcjonariusz posiadał bezpośrednio  372.031.134 (słownie trzysta siedemdziesiąt dwa miliony trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) sztuk akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 22,88 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 372.031.134 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (co dawało 22,88 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki).

 

Akcjonariusz nie zawierał żadnych porozumień, których przedmiotem jest przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Nie posiada ponadto podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki, nie występują też inne osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.