Home    Raport Bieżący nr 4/2014
   Temat:
Brak możliwości rejestracji subskrypcji prywatnej akcji serii I, serii J oraz serii K

Zarząd spółki Intakus S.A. (dalej „Spółka”), w nawiązaniu do (I) trzech subskrypcji Akcji, które nastąpiły na podstawie uchwały numer 24 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii I, J oraz K, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru w drodze emisji akcji serii I, J oraz K oraz zmiany Statutu Spółki, o czym Zarząd informował raportem bieżącym numer 39/2013 z 25 czerwca 2013; (II) treści raportu bieżącego numer 63/2013 z 16 września 2013 roku o ustaleniu ceny emisyjnej akcji serii I; (III) treści raportu bieżącego numer 65/2013 z 8 października 2013 roku o zakończonej w dniu 8 października 2013 roku prywatnej s

ubskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii I z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru; (IV) treści raportu bieżącego numer 66/2013 z 16 października 2013 roku o ustaleniu ceny emisyjnej akcji serii K; (V) treści raportu bieżącego numer 68/2013 z 15 listopada 2013 roku o zakończonej w dniu 15 listopada 2013 roku prywatnej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii K z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru; (VI) treści raportu bieżącego numer 70/2013 z 15 listopada 2013 roku o ustaleniu ceny emisyjnej akcji serii J; (VII) treści raportu bieżącego numer 74/2013 z 16 grudnia 2013 roku o zakończonej w dniu 15 grudnia 2013 roku prywatnej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii J z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, niniejszym informuje, iż wobec nieosiągnięcia w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przeprowadzanego na podstawie w/w uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, w trybie subskrypcji prywatnej o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 ksh, minimalnego poziomu kapitału zakładowego przewidzianego w § 5 wskazanej wyżej uchwały, oraz upływem sześciomiesięcznego terminu do zgłoszenia uchwały do sądu rejestrowego zgodnie z art. 431 § 4 ksh, brak jest możliwości rejestracji podwyższenia kapitału dokonanego w wyżej wskazanym trybie.

 

W związku z powyższym Spółka informuje, iż za porozumieniem stron zostaną rozwiązane umowy objęcia akcji serii I, serii J oraz serii K, a procedura  podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie prywatnej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela zostanie powtórzona.