Home    Raport Bieżący nr 51/2014
   Temat:
Wykaz akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2014 roku

Na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd INTAKUS S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 18 czerwca 2014 roku i posiadali co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

  1. Phimage Limited biorące udział w NZWA z akcjami dającymi łącznie 372.031.134 głosów, które stanowiły 50,00 % udziału w głosach na NWZA oraz 13,86 % w ogólnej liczbie głosów, posiadający łącznie akcje stanowiące 14,53 % w ogólnej liczbie głosów;
  2. Naruwe Limited biorące udział w NZWA z akcjami dającymi łącznie 372.031.134 głosów, które stanowiły 50,00 % udziału w głosach na NWZA oraz 13,86 % w ogólnej liczbie głosów, posiadający łącznie akcje stanowiące 14,53 % w ogólnej liczbie głosów.