Home    Raport Bieżący nr 48/2015
   Temat:
Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Zarząd spółki pod firmą CFI Holding S.A. (zwaną dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że dnia 17 grudnia 2015 roku otrzymał zawiadomienie od Pana Andrzeja Witkowskiego (zwanego dalej „Akcjonariuszem”), iż w związku z zawarciem umowy cywilnoprawnej w dniu 16 grudnia 2015 roku, Akcjonariusz nabył 125.000 (słownie sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, stanowiących 9,31 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 125.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (9,31 % głosów na Walnym Zgromadzeniu).

 

W związku z przedmiotową transakcją, Akcjonariusz posiada aktualnie 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, stanowiących 18,62 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 250.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (18,62 % głosów na Walnym Zgromadzeniu).

 

Przed powyższym zdarzeniem Akcjonariusz posiadał 125.000 (słownie sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, stanowiących 9,31 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 125.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (9,31 % głosów na Walnym Zgromadzeniu),  o czym Emitent informował raportem nr 6/2015 z 5 lutego 2015 roku.

 

Akcjonariusz w związku z celami inwestycyjnymi, nie wyklucza dalszego zwiększania liczby nabytych akcji Spółki CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

 

Akcjonariusz nie zawierał żadnych porozumień, których przedmiotem jest przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Nie posiada ponadto podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki, nie występują też inne osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.