Home    Raport Bieżący nr 47/2015
   Temat:
Dookoptowanie osób nadzorujących

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 21 oraz 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd CFI HOLDING S.A. (dalej jako „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 4 grudnia 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki w składzie członków Rady Nadzorczej wybranych przez Walne Zgromadzenie, działając w na podstawie § 12 ust. 4a Statutu Spółki na podstawie wyników tajnego głosowania powołała do Rady Nadzorczej Spółki, w miejsce członków Rady Nadzorczej, którzy ustąpili z pełnionej funkcji przed wygaśnięciem mandatu tj. Pana Michała Bartczaka oraz Pana Michała Siwińskiego następujące osoby:

  1. Pana Mateusza Jakubowskiego
  2. Pana Rafała Reczka.

 

Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej będą przedstawiani do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

Informacje dotyczące wykształcenia oraz przebiegu pracy zawodowej nowych członków Rady Nadzorczej znajdują się w załącznikach.

Według złożonych oświadczeń, wszyscy nowi członkowie Rady Nadzorczej nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (rejestru prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku – o Krajowym Rejestrze Sądowym) oraz nie wykonują działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie są wspólnikami konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, ani też nie są członkami organu konkurencyjnej spółki kapitałowej.

Pan Mateusz Jakubowski jest członkiem Rady Nadzorczej zależnym, zaś Pan Rafał Jakubowski jest członkiem Rady Nadzorczej niezależnym.

 

 

Curriculum Vitae Mateusz Jakubowski

Curriculum Vitae Rafał Reczek