Home    Raport Bieżący nr 47/2017
   Temat:
Informacja o zmianie stanu posiadania akcji w trybie art. 70 ustawy o ofercie publicznej

Zarząd CFI Holding S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od akcjonariusza Progress Invest Limited z siedzibą na Gibraltarze informację o zmianie stanu posiadania akcji.
Akcjonariusz Progress Invest Limited z siedzibą na Gibraltarze przekazał Emitentowi następujące informacje:
1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału
Rejestracja w dniu 20 listopada 2017 roku przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu o emisję akcji serii 60.000.8000 akcji serii
w wyniku czego doszło do podwyższenia kapitału zakładowego CFI HOLDING S.A. do kwoty 58.232.500 zł
2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów;
Przed powyższym zdarzeniem, akcjonariusz nie posiadał akcji Emitenta
3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.
Obecnie akcjonariusz posiada 28.000.000 (dwadzieścia osiem milionów) akcji serii D, co stanowi 24,04 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki CFI Holding S.A. 24, 04 % udziału w kapitale zakładowym.

4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki.
Akcjonariusz nie ma podmiotów zależnych
5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c
Nie dotyczy

6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji
Nie dotyczy.
7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa
w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych
Nie dotyczy.
8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 2, 7 i 8 Ustawy i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów.
Wskazano powyżej

Michał Kawczyński
Wiceprezes Zarządu

Podstawa prawna: Artykuł 70 ustęp 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. z dnia 15 września 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1639)