Home    Raport bieżący nr 41/2016
   Temat:
Zawarcie umowy przez Spółkę zależną od Emitenta

Zarząd CFI Holding S.A. (dalej: Emitent) informuje, że spółka zależna od Emitenta tj. Spółka Central Fund of Immovables Sp. z o.o. (zwana dalej również „CFI Sp. z o.o.) w dniu 17 listopada 2016 roku zawarła ze Spółką GFI Green Future Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Głownie, umowę na podstawie której, CFI Sp. z o.o. zobowiązała się udzielić GFI Green Future Investment Sp. z o.o. pożyczki pieniężnej w kwocie 5.500.000,00 zł (słownie: pięć milionów, pięćset tysięcy złotych).

Przedmiot pożyczki wedle treści umowy, winien zostać wydany pożyczkobiorcy do dnia 22 listopada 2016 roku, nie wcześniej jednak, niż przed ustanowieniem na rzecz CFI Sp. z o.o. prawnych zabezpieczeń umowy pożyczki.

Pożyczka zostanie udzielona na czas określony do dnia 10 kwietnia 2017 roku i oprocentowana będzie według stałej stopy procentowej wynoszącej 9 % w skali roku od daty przekazania przedmiotu pożyczki, przy czym strony dopuściły możliwość jej wcześniejszej spłaty.

Zabezpieczeniem umowy, jest oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez pożyczkobiorcę oraz przewłaszczenie na rzecz CFI Sp. z o.o. celem zabezpieczenia spłaty przez pożyczkobiorcę kwoty pożyczki wraz z odsetkami i innymi kosztami, wszystkich udziałów składających się na kapitał zakładowy Spółki GFI Green Future Investment sp. z o.o. wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000612512, przez jej wspólników.

Pozostałe postanowienia przedmiotowej umowy, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego rodzaju umów. Umowa nie przewiduje kar umownych, ani warunków rozwiązujących.

Pomiędzy Central Fund of Immovables Sp. z o.o. a GFI Green Future Investment Sp. z o.o. zachodzi powiązanie kapitałowe, albowiem Spółka zależna od Emitenta posiada jeden udział w kapitale zakładowym GFI Green Future Investment Sp. z o.o., natomiast w wykonaniu postanowień opisanej umowy, na rzecz CFI Sp. z o.o. do czasu spłaty pożyczki przewłaszczone zostaną wszystkie pozostałe udziały w kapitale zakładowym tego podmiotu. Pomiędzy Emitentem, CFI Sp. z o.o. a GFI Green Future Investment Sp. z o.o. nie zachodzą powiązania osobowe.

Emitent, ani żaden inny podmiot Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A. nie zawierał wcześniej umów z GFI Green Future Investment Sp. z o.o.

 

Opisana umowa została zawarta przez Central Fund of Immovables Sp. z o.o. w celach inwestycyjnych.