Home    Raport bieżący nr 40/2016
   Temat:
Zmiana terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu Emitenta za III kwartał 2016 r.

Zarząd CFI Holding S.A. (dalej: Emitent, Spółka) na podstawie § 103 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, że Zarząd podjął decyzję o dokonaniu zmiany terminu publikacji skróconego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.

Zgodnie z harmonogramem przekazywania raportów okresowych w 2016 roku, opublikowanym raportem bieżącym nr 1/2016 z dnia 26 stycznia 2016 roku, pierwotnie deklarowanym terminem publikacji skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku, był dzień 14 listopada 2016 roku.

Nowy termin publikacji skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku został wyznaczony na dzień 7 listopada 2016 roku.

Terminy publikacji pozostałych raportów okresowych nie ulegają zmianie.