Home    Raport Bieżący nr 41/2011
   Temat:
Stan posiadania akcji przez Pana Piotra Ludkowskiego.

Na podstawie art. 70 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki INTAKUS S.A. informuje, że w dniu 28 października 2011 r. otrzymał zawiadomienie od Pana Piotra Ludkowskiego, iż w związku z zawarciem w dniu 25 października 2011 r. umowy darowizny 1.190.000 akcji imiennych spółki INTAKUS S.A. Pan Piotr Ludkowski przekroczył 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. Pan Piotr Ludkowski poinformował, że przed zawarciem umowy darowizny nie posiadał akcji spółki INTAKUS S.A. ani żadnych praw głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Aktualnie Pan Piotr Ludkowski posiada samodzielnie 1.190.000 akcji imiennych spółki INTAKUS S.A., które stanowią 5,29% udziału w kapitale zakładowym Spółki i dają prawo do 2.380.000 głosów, co stanowi 7,80% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Pan Piotr Ludkowski razem z matką, Panią Iwoną Kubicz – Ludkowską, posiadają łącznie 2.999.999 akcji imiennych Spółki INTAKUS S.A., które stanowią 13,33% udziału w kapitale zakładowym Spółki i dają prawo do 5.999.998 głosów, co stanowi 19,67% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki oraz 6.328.136 akcji na okaziciela, które stanowią 28,13% udziału w kapitale zakładowym Spółki i dają prawo do 6.328.136 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 20,75% udziału w ogólnej liczbie głosów. Pan Piotr Ludkowski poinformował, iż zarówno on, jak i jego matka, Pani Iwona Kubicz – Ludkowska, nie zawierali żadnych porozumień, których przedmiotem jest przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A.