Home    Raport Bieżący nr 40/2011
   Temat:
Stan posiadania akcji przez Pana Bogdana Ludkowskiego.

Na podstawie art. 70 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki INTAKUS S.A. informuje, że w dniu 28 października 2011 r. otrzymał zawiadomienie od Pana Bogdana Ludkowskiego, iż w związku z zawarciem w dniu 25 października 2011 r. umowy darowizny 1.190.000 akcji imiennych spółki INTAKUS S.A. zmniejszeniu do 0% uległ udział Pana Bogdana Ludkowskiego w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki INTAKUS S.A. Pan Bogdan Ludkowski poinformował, że przed zawarciem umowy darowizny posiadał razem z małżonką, Panią Iwoną Kubicz – Ludkowską, na prawach wspólności w częściach ułamkowych, 1.190.000 akcji imiennych Spółki INTAKUS S.A., stanowiących 5,29% udziału w kapitale zakładowym Spółki i dających prawo do 2.380.000 głosów, co stanowi 7,80% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, a łącznie wraz z małżonką 2.999.999 akcji imiennych Spółki INTAKUS S.A., stanowiących 13,33% udziału w kapitale zakładowym Spółki i dających prawo do 5.999.998 głosów, co stanowi 19,67% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki oraz 6.328.136 akcji na okaziciela Spółki INTAKUS S.A., stanowiących 28,13% udziału w kapitale zakładowym Spółki i dających prawo do 6.328.136 głosów, co stanowi 20,75% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Akcjonariusz poinformował, iż aktualnie nie posiada żadnych akcji Spółki INTAKUS S.A. ani żadnych praw głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, a stan posiadania jego małżonki nie uległ zmianie.