Home    Raport Bieżący nr 40/2014
   Temat:
Zawarcie znaczącej umowy

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd INTAKUS S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 4 czerwca 2014 roku otrzymał podpisaną przez drugą stronę umowę z dnia 31 maja 2014 roku zawartą ze Spółką Central Fund of Immovables Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (Inwestor), dotyczącą  wykonania robót budowlanych, w których Emitent występuje jako Generalny Wykonawca wraz z jednocześnie podpisaną z Inwestorem umową podwykonawczą związanej m.in. z dostawą materiału, osprzętu i wyposażenia, jak i wykonaniem ustalonych pomiędzy stronami określonych prac  budowlanych na nieruchomościach Central Fund of Immovables Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, położonych na terenie miasta Łódź przy ul. Al. Politechniki 2 / Radwańska / Stefanowskiego 17, które łącznie z umowami, o których podpisaniu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 38/2014 z dnia 2 czerwca 2014 roku spełniają kryterium zawarcia przez Emitenta znaczącej umowy.

 

Łączna wartość w/w umów zawartych z Emitentem, jako Generalnym Wykonawcą, stanowi kwotę 3.040.000,00 zł netto, na co składa się umowa o roboty budowlane na kwotę 1.600.000,00 zł netto, która to kwota może ulec zmianie w przypadkach przewidzianych w umowie tj. w przypadku zmiany zakresu prac objętych umową, natomiast łączna wartość umowy podwykonawczej określona została na kwotę 1.440.000,00 zł netto i również może ulec zmianie w przypadkach przewidzianych w umowie tj. w przypadku zmiany zakresu prac objętych umową.

 

Pozostałe warunki umowy na roboty budowlane oraz umowy podwykonawczej nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

 

W umowach nie zostały przewidziane postanowienia dotyczące kar umownych, wobec czego nie zostało również przewidziane postanowienie dotyczące tego, czy zapłata kar umownych uprawnia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość kar umownych.

 

W umowach nie został również przewidziany żaden warunek, w tym zawieszający lub rozwiązujący, natomiast w powyższych umowach został przewidziany graniczny termin zakończenia robót budowlanych na dzień 31 grudnia 2015 roku.

 

Łączna wartość umów zawartych przez Emitenta z Central Fund of Immovables Sp. z o.o. w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi 14.820.000,00 zł netto i może ulec zmianie w przypadku zmiany zakresu prac objętych tymi umowami.

 

Jak informował Emitent w treści raportu bieżącego nr 38/2014 z dnia 2 czerwca 2014 roku, z pośród zawartych z  Inwestorem umów w okresie ostatnich 12 miesięcy, umową o najwyższej wartości jest umowa zawarta w dniu 31 maja 2014 roku ze Spółką Central Fund of Immovables Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi na wykonanie przez Emitenta, jako Generalnego Wykonawcę, określonych tą umowa kompleksowych robót budowlanych dotyczących należącej do Inwestora nieruchomości położonej w Łodzi przy Placu Zwycięstwa 2 w Łodzi – budynek frontowy.

 

Wartość umowy wynosi 2.000.000 złotych netto i obejmuje w sposób ryczałtowy zarówno przewidywany koszt materiałów, sprzętu oraz robocizny, ale i także koszt wynagrodzenia należnego  Emitentowi. Wartość tej umowy może ulec zmianie, w przypadku zmiany zakresu prac objętych umową .

 

Pozostałe warunki umowy na roboty budowlane oraz umów podwykonawczych nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

 

W umowie nie zostały przewidziane postanowienia dotyczące kar umownych, a wobec czego nie zostało również przewidziane postanowienie dotyczące tego, czy zapłata kar umownych uprawnia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość kar umownych.

 

W umowie nie został również przewidziany żaden warunek, w tym zawieszający lub rozwiązujący, natomiast w umowie został przewidziany graniczny termin zakończenia robót budowlanych na dzień 31 grudnia 2015 roku.

 

Łączna wartość umów zawartych przez Emitenta z Inwestorem, jako zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta, tym samym spełnia przesłanki uznania ją za umowę znaczącą.