Home    Raport Bieżący nr 39/2014
   Temat:
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. na dzień 30 czerwca 2014 roku

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej „Rozporządzenie”), Zarząd INTAKUS S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2014 roku, na godz. 11:00, które odbędzie się we Wrocławiu w sali konferencyjnej przy ul. Teatralnej 10-12, piąte piętro. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZA zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Jednocześnie na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Zarząd przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 30 czerwca 2014 roku.

treść projektów uchwał