Home    Raport Bieżący nr 38/2011
   Temat:
Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Zgodnie z art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Zarząd spółki INTAKUS S.A. zawiadamia, iż w dniu 7 października 2011 roku, otrzymał od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Bogdana Ludkowskiego zawiadomienie o zawarciu przez Pana Bogdana Ludkowskiego w dniu 4 października 2011 roku we Wrocławiu z małżonką Panią Iwoną Kubicz – Ludkowską umowy o częściowy podział majątku wspólnego, w wyniku której Pani Iwona Kubicz – Ludkowska, stała się jedynym właścicielem 5.900.000 akcji na okaziciela INTAKUS S.A. oraz 1.809.999 akcji imiennych spółki INTAKUS S.A. Umowa została zawarta pod tytułem darmym. Pan Bogdan Ludkowski poinformował w zawiadomieniu, iż w wyniku zawarcia wyżej wymienionej umowy zbył swój udział wynoszący ½ w prawie własności 5.900.000 akcji na okaziciela INTAKUS S.A. oraz 1.809.999 akcji imiennych spółki INTAKUS S.A. oraz że powyższa transakcja nie wywarła wpływu na łączny udział głosów małżonków Ludkowskich w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy INTAKUS S.A.