Home    Raport Bieżący nr 39/2011
   Temat:
Oddalenie apelacji od wyroku Sądu Rejonowego – aktualizacja raportu bieżącego nr 2/2010.

Zgodnie z art. 56 ust. 5 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd INTAKUS S.A. informuje o znaczącej zmianie informacji przekazanej do publicznej wiadomości w dniu 2 lutego 2010 roku w formie raportu bieżącego nr 2/2010. Zarząd INTAKUS S.A. zawiadamia, iż w dniu 18 października 2011 roku Sąd Okręgowy we Wrocławiu II Wydział Cywilny Odwoławczy oddalił apelację od wyroku Sądu Rejonowego w Bolesławcu z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie I C 41/10 w sprawie żądania rozwiązania umów użytkowania wieczystego działek gruntu położonych w Bolesławcu złożonego przez Gminę Bolesławiec, których użytkownikiem wieczystym jest INTAKUS S.A. Wyrok jest prawomocny.