Home    Raport Bieżący nr 36/2011
   Temat:
Zawarcie znaczącej umowy.

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki INTAKUS S.A. informuje, iż w dniu 28 września 2011 roku Emitent zawarł ze spółką LLENTABHALLEN sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, jako dostawcą, umowę dostawy której przedmiotem jest wytworzenie i montaż hali na terenie inwestycji budowlanej realizowanej przez Emitenta, jako generalnego wykonawcę, w miejscowości Łagiewniki. Za wykonanie przedmiotu Umowy Emitent zapłaci dostawcy wynagrodzenie w wysokości 5.330.000,00 złotych netto. Emitent jest zobowiązany przedstawić dostawcy w terminie 5 tygodni przed datą dostawy konstrukcji stalowej na teren budowy, nieodwołalną gwarancję bankową na zabezpieczenie płatności wynagrodzenia, płatną na pierwsze żądanie dostawcy, w wysokości równej wartości wynagrodzenia powiększonego o kwotę podatku VAT i pomniejszonego o kwotę przedpłaty w wysokości 53.300,00 złotych netto. Strony ustaliły, iż gwarancja bankowa zapłaty powinna być ważna do dnia 30 września 2012 roku. Nie dostarczenie gwarancji bankowej zapłaty jest równoznaczne z zakończeniem obowiązywania umowy na etapie wykonania dokumentacji projektowej hali i nie skutkuje prawami do odrębnych odszkodowań. Realizacja umowy nastąpi etapami, a ostatnia dostawa będzie miała miejsce nie później niż do dnia 20 lipca 2012 roku. Pozostałe postanowienia umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość umowy, która przekracza 10 % wartości kapitałów własnych Emitenta.