Home    Raport Bieżący nr 35/2011
   Temat:
Zawarcie znaczącej umowy.

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki INTAKUS S.A. informuje, iż w dniu 28 września 2011 roku Emitent zawarł ze spółką INTAKT sp. z o.o. z siedzibą w Łagiewnikach, jako inwestorem, umowę o roboty budowlane w systemie generalnego wykonawstwa, której przedmiotem jest budowa zespołu budynków biurowych i budynków produkcyjno – magazynowych wraz z niezbędną wewnętrzną infrastrukturą techniczną, sieciami i przyłączami, parkingami, drogami wewnętrznymi i placami oraz czternastoma podziemnymi zbiornikami gazu propan- butan LPG. Za wykonanie przedmiotu umowy Emitent, jako generalny wykonawca, uprawniony jest do otrzymania wynagrodzenia ryczałtowego w wysokości 38.000.000,00 zł netto. Za odstąpienie od umowy na skutek okoliczności, za które odpowiada druga strona, strona winna odstąpienia zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia. Zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza prawa do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych. Termin zakończenia prac budowlanych określony został na dzień 30.04.2013 roku. Pozostałe postanowienia znaczącej umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów o roboty budowlane w systemie generalnego wykonawstwa.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość umowy, która przekracza 10 % wartości kapitałów własnych Emitenta.