Home    Raport Bieżący nr 33/2015/kor
   Temat:
Zmiana kryterium uznawania umów za znaczące oraz aktywów za aktywa o znacznej wartości – korekta raportu 33/2015

Zarząd Spółki CFI HOLDING S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą we Wrocławiu, w związku z § 2 ust. 44 pkt 2 oraz § 2 ust. 45 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, dokonuje korekty raportu nr 33/2015 opublikowanego w dniu 9 lipca 2015 roku, w sprawie zmiany kryterium uznawania umów za znaczące oraz aktywów za aktywa o znacznej wartości wskazując, że:

– kwalifikacja umów za znaczące, oraz kwalifikacja aktywów jako aktywów o znaczącej wartości będzie następowała według kryterium 10% wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

W treści raportu nr 33/2015 błędnie wskazano, że kwalifikacja będzie następowała przy uwzględnieniu kryterium 10% kapitałów własnych Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A.

Jednocześnie Zarząd CFI Holding S.A. informuje, że od czasu publikacji raportu nr 33/2015 w dniu 9 lipca 2015 roku u Emitenta, ani podmiotów od niego zależnych, nie doszło do zdarzeń, które w świetle wskazanego wyżej prawidłowego kryterium, kwalifikowałyby się jako zdarzenia znaczące, skutkujące obowiązkiem publikacji raportu bieżącego.