Home    Raport Bieżący nr 3/2014
   Temat:
Zawieszenie postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 65/2014, Zarząd Intakus S.A. (dalej: ”Spółka”), informuje, iż w dniu 26.01.2015 r., został złożony do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zawieszenie postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Spółki, sporządzonego w związku z zamiarem dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie Akcji serii B Emitenta (tj. powstałych w wyniku scalenia Akcji serii A, B, F, G, H, I, K i L).

 

Powyższe wynika z faktu, iż pismem z dnia 8 stycznia 2015 roku, Komisja Nadzoru Finansowego wezwała Emitenta do uzupełnienia prospektu o informacje związane ze zmianą sytuacji Emitenta, wobec nabycia w dniu 21 grudnia 2014 roku 100 % udziałów w Spółce Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 74/2014, opublikowanym w dniu 22 grudnia 2014 roku. Zatem z uwagi na konieczność opracowania dodatkowych informacji dotyczących podmiotów, które weszły w skład grupy kapitałowej Emitenta oraz ich wpływu na sytuację Emitenta, jak również z uwagi na konieczność sporządzenia sprawozdania finansowego Spółki Central Fund of Immovables sp. z o.o. w zakresie i formie wymaganej dla Emitenta, zasadnym stało się złożenie wniosku o zawieszenie wskazanego postępowania, wobec niemożliwości uzupełnienia prospektu w zakreślonym przez Komisję Nadzoru Finansowe terminie.

 

Wniosek o podjęcie postępowania w tej sprawie zostanie złożony niezwłocznie po uzupełnieniu prospektu emisyjnego o dane wymagane przez Komisję Nadzoru Finansowego.