Home    Raport Bieżący nr 29/2015
   Temat:
Zawarcie znaczącej umowy

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 w zw. z § 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd Spółki CFI HOLDING S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 27 czerwca 2015 roku powziął informację, iż spółka zależna od Emitenta tj. BL8 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w dniu 25 czerwca 2015 r., przed notariuszem Mariuszem Wróblewskim w Kancelarii Notarialnej przy ul. Sienkiewicza 33/1 w Łodzi zawarła przed notariuszem Mariuszem Wróblewskim w Kancelarii Notarialnej przy ul. Sienkiewicza 33/1 w Łodzi z Panem Krzysztofem Ramza przedwstępną warunkową umowę sprzedaży części realizowanego przez Spółkę zależną od Emitenta kompleksu osiedla mieszkalnego położonego w Bolesławcu, na podstawie której to umowy spółka zależna zobowiązała się sprzedać prawo wieczystego użytkowania działek położonych w mieście Bolesławiec przy ulicy Śluzowej i Lubańskiej, gminie M. Bolesławiec, powiecie bolesławieckim, województwie dolnośląskim i oznaczonych numerami 292, 293, 294, 295, 296, 297, 299, 300, 301, 302, 304, 306, 308, 310, 315, 317, 318 objętych księgą wieczystą KW numer JG1B/00021827/6, oraz prawo wieczystego użytkowania działek położonych w Bolesławcu, gminie M. Bolesławiec, powiecie bolesławieckim, województwie dolnośląskim oznaczonych numerami 298, 311 i 314, objętych księgą wieczystą KW numer JG1B/00040548/5, za łączną cenę 3.508.600,00 złotych brutto. Zapłata ma nastąpić odpowiednio w momencie zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży, bądź w momencie zawarcia umowy przenoszącej, w przypadku gdy Gminie Miejskiej Bolesławiec przysługiwać będzie prawo pierwokupu zbywanych nieruchomości. Termin zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży, bądź odpowiednio przyrzeczonej warunkowej umowy sprzedaży w przypadku, gdyby Gminie Miejskiej Bolesławiec przysługiwało prawo pierwokupu w stosunku do którejkolwiek ze zbywanych Nieruchomości został określony najpóźniej na dzień 30 września 2015 roku, zaś zawarcie umowy przeniesienia ma nastąpić najpóźniej w terminie 14 dni od daty powzięcia przez Strony informacji o nie skorzystaniu przez Gminę Miejską Bolesławiec z prawa pierwokupu, bądź od daty bezskutecznego upływu terminu do skorzystania z prawa pierwokupu.

Zawarcie umowy przyrzeczonej bądź przyrzeczonej warunkowej umowy w przypadku prawa pierwokupu nastąpi pod zawieszającymi warunkami, tj:

1) księgi wieczyste prowadzone dla Nieruchomości będą wolne od jakichkolwiek obciążeń i praw oraz obciążeń i praw wpisanych za wyraźną zgodą Kupującego, za wyjątkiem ograniczonych praw rzeczowych ujawnionych w księgach wieczystych w chwili zawarcia niniejszej umowy;

2) Nieruchomość nie będzie przedmiotem żadnych umów zobowiązujących do zbycia, ani umów przedwstępnych, (za wyjątkiem niniejszej umowy przedwstępnej), Nieruchomość nie będzie przedmiotem dzierżawy, najmu, użytkowania, ani jakichkolwiek innych praw osób trzecich;

3) Nieruchomość nie będzie użytkowana przez osoby trzecie bez tytułu prawnego;

4) Nieruchomość nie będzie miała ukrytych wad fizycznych i prawnych, w tym na Nieruchomości nie będą znajdować się obiekty archeologiczne, oraz Nieruchomość nie będzie objęta ochroną konserwatora zabytków;

5) Nieruchomość będzie wolna od roszczeń ewentualnych dawnych właścicieli, w szczególności roszczeń reprywatyzacyjnych, a osoby trzecie nie będą dochodzić w odniesieniu do nieruchomości roszczeń reprywatyzacyjnych oraz nie będą znane żadne toczące się postępowania reprywatyzacyjne;

6) z Nieruchomości i w stosunku do niej nie będzie prowadzona egzekucja; Nieruchomość nie będzie przedmiotem żadnego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowego lub arbitrażowego;

7) nie będą istniały żadne nie wykonane, choćby nieprawomocne decyzje administracyjne, orzeczenia sądu oraz prywatne roszczenia osób trzecich dotyczące Nieruchomości;

8) Sprzedający nie będzie zalegać ponadto z płatnością innych podatków, mogących skutkować obciążeniem Nieruchomości hipoteką przymusową.

 

Powyższe warunki zawieszające są zastrzeżone na korzyść strony kupującej, co oznacza, iż może ona żądać wykonania umowy pomimo nie spełnienia któregokolwiek z powyższych warunków.

 

W umowie zostały również przewidziane kary umowne dla każdej ze stron, na wypadek gdyby pomimo spełnienia powyższych warunków, bądź wyrażenia przez stronę Kupującą zgody na wykonanie umowy pomimo braku spełnienia któregokolwiek z warunków określonych tą Umową, dana strona nie przystąpi do zawarcia odpowiednio przyrzeczonej umowy sprzedaży, przyrzeczonej warunkowej umowy sprzedaży lub umowy przeniesienia. Zastrzeżona wysokość kary umownej dla każdej ze stron umowy nie przekracza jednak ani 10% ceny transakcyjnej, ani co najmniej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200.000 euro, według średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień zawarcia tej umowy.

 

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

 

Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, tym samym spełnia przesłanki uznania ją za umowę znaczącą.

 

W okresie ostatnich 12 miesięcy nie doszło do zawarcia przez emitenta lub jednostkę od niego zależną ze stroną powyższej umowy lub jednostką zależną od tego podmiotu, dwu lub więcej umów, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy.