Home    Raport Bieżący nr 26/2015/kor
   Temat:
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki CFI HOLDING S.A. na dzień 27 czerwca 2015 roku – korekta

Zarząd Spółki CFI HOLDING S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą we Wrocławiu, w związku z § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, dokonuje korekty raportu nr 26/2015 opublikowanego w dniu 29 maja 2015 roku, w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 27 czerwca 2015 roku poprzez:

 

  1. a) uzupełnienie projektu uchwały nr 5 w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2014 i nadanie mu brzmienia:

 

(Projekt)

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 27 czerwca 2015 roku

w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2014

 

  • 1 [Treść uchwały]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki CFI Holding SA postanawia przeznaczyć wypracowany w roku obrotowym 2014 zysk na kapitał zapasowy.

 

  1. b) skorygowanie treści uzasadnienia projektu uchwały nr 14, w sprawie dalszego istnienia Spółki w związku z okolicznościami wskazanymi w art. 397 Kodeku Spółek Handlowych i nadanie mu brzmienia:

 

„Co do projektowanej uchwały nr 14, należy wskazać, iż w związku z ziszczeniem się przesłanek opisanych w art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, czyli zaistnienia straty za ostatnie lata bilansowe, która to strata przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, z mocy prawa konieczne jest podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki”.

 

Niezależnie od powyższego, Zarząd Spółki CFI Holding S.A. informuje, że wszelkie dokumenty związane z uczestnictwem przez akcjonariuszy w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 27 czerwca 2015 roku, mogą być przesłane w wersji elektronicznej na adres email: sekretariat@intakus.pl.

 

Pozostała treść raportu bieżącego nr 26/2015, pozostaje bez zmian.

 

Jednocześnie Zarząd przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu treść projektów uchwał i ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia po wyżej wskazanej korekcie.

 

załączniki