Home    Raport Bieżący nr 27/2015
   Temat:
Wybór biegłego Rewidenta

Zarząd „CFI Holding” S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym (tj. 8 czerwca 2015 roku.) Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o wyborze biegłego rewidenta Spółki – spółkę działającą pod firmą PKF CONSULT Sp. z o.o. z siedzibą 02-695 Warszawa, ul. Orzycka 6 lok 1B, NIP 521-052-77-10, REGON 010143080 wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 548 oraz zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000034774, jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Spółki.

Przedmiotem badania będzie badanie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki „CFI Holding” S.A. sporządzonego wg stanu na 31.12.2015 roku zgodnie z PSR, badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „CFI Holding” S.A. sporządzonego wg stanu na 31.12.2015 roku zgodnie z  MSR/MSSF, a także przeprowadzenia przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2015 roku.

Wybór został dokonany przez Radę Nadzorczą na podstawie § 6 u pkt II 7) Regulaminu Rady Nadzorczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Spółka korzystała z usług PKF Consult (także wcześniej pod nazwą PKF Audyt sp. z o.o.), w latach ubiegłych, w zakresie przeglądu i badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).