Home    Raport Bieżący nr 26/2012
   Temat:
Umieszczenie wpisu dotyczącego Emitenta w dziale 4 rejestru przedsiębiorców o zabezpieczeniu majątku Emitenta przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego.

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 23) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki NTAKUS S.A. informuje, iż w dniu 20 kwietnia 2012 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o wpisaniu w dniu 13 kwietnia 2012 roku w dziale 4 rejestru przedsiębiorców informacji o zabezpieczeniu majątku Emitenta w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości Emitenta poprzez ustanowienia tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Andrzeja Szczerbińskiego. Ustanowienie przez Sąd tymczasowego nadzorcy sądowego nastąpiło w związku ze złożeniem w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych, wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta z możliwością zawarcia układu.