Home    Raport Bieżący nr 24/2013
   Temat:
Emisja warrantów subskrypcyjnych serii A

Zarząd INTAKUS S.A. w upadłości układowej informuje, że w dniu 12 kwietnia 2013 r., w odpowiedzi na oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych złożone przez Spółkę w dniu 14 lutego 2013 r. w wykonaniu uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji Spółki serii E oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A, opublikowanej raportem bieżącym nr 3/2013 z dnia 17 stycznia 2013 r. (o fakcie złożenia ofert Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 9/2013 z dnia 14 lutego 2013 r.), podmioty, którym złożono oferty, złożyły oświadczenia o przyjęciu ofert objęcia warrantów subskrypcyjnych i objęciu nieodpłatnie:

  • podmioty wskazane w § 3 ust. 1 lit. a) uchwały nr 4 – 500.000.000 (słownie: pięćset milionów) warrantów subskrypcyjnych serii A każdy z tych podmiotów;
  • podmiot wskazany w § 3 ust. 1 lit. b) uchwały nr 4 – 12.150.000 (słownie: dwanaście milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A.

Wobec powyższego Spółka wystawiła i przekazała uprawnionym dokumenty warrantów subskrypcyjnych serii A.

Każdy warrant subskrypcyjny uprawnia do objęcia 1 akcji serii E Spółki. Osoby posiadające warranty subskrypcyjne będą mogły obejmować akcje serii E w okresie od dnia następnego po dniu przyjęcia układu w postępowaniu upadłościowym Spółki ogłoszonym na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych o ogłoszeniu upadłości Spółki z możliwością zawarcia układu z dnia 30 kwietnia 2012 roku, i przez okres kolejnych 60 (sześćdziesięciu) dni. Szczegółowe warunki objęcia akcji serii E w wykonaniu uprawnień z warrantów subskrypcyjnych serii A określone zostały w w/w uchwale nr 4 oraz w uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru akcji serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii E, dematerializacji akcji serii E oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym oraz zmiany Statutu Spółki (o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 3/2013 z dnia 17 stycznia 2013 r.).