Home    Raport bieżący nr 23/2016
   Temat:
Zmiana terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu Emitenta za I półrocze 2016

Zarząd CFI Holding S.A. (dalej: Emitent, Spółka) na podstawie § 103 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, iż Zarząd iż podjął decyzję o dokonaniu zmiany terminu publikacji skróconego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.

Zgodnie z harmonogramem przekazywania raportów okresowych w 2016 roku, opublikowanym raportem bieżącym nr 1/2016 z dnia 26 stycznia 2016 roku, pierwotnie deklarowanym terminem publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku był dzień 31 sierpnia 2016 roku.

Nowy termin publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku został wyznaczony na dzień 30 sierpnia 2016 roku.

Terminy publikacji pozostałych raportów okresowych nie ulegają zmianie.