Home    Raport Bieżący nr 22/2013
   Temat:
Powołanie osób nadzorujących

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd INTAKUS S.A. w upadłości układowej (dalej jako „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 25 marca 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie wyników tajnego głosowania, powołało do składu Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Paska oraz Pana Jarosława Dabrowskiego. Informacje dotyczące wykształcenia oraz przebiegu pracy zawodowej nowych członków Rady Nadzorczej znajdują się w załącznikach.

Według złożonych oświadczeń, obaj Panowie nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (rejestru prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku – o Krajowym Rejestrze Sądowym) oraz nie wykonują działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie są wspólnikami konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, ani też nie jest członkami organu konkurencyjnej spółki kapitałowej.

 

CV Jarosław Dąbrowski

CV Andrzej Pasek