Home    Raport Bieżący nr 22/2011
   Temat:
Wykaz akcjonariuszy, którzy wzięli udział w ZWZA INTAKUS S.A. w dniu 18 czerwca 2011 r.

Zgodnie z art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd INTAKUS S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 18 czerwca 2011 r. i posiadali co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Marek Boryczka, liczba głosów 7.490.000, procentowy udział w głosach na ZWZA 99,94%, procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 24,56%.