Home    Raport Bieżący nr 21/2012
   Temat:
Rezygnacja osoby nadzorującej.

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 21) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd INTAKUS S.A. informuje, iż w dniu 17 kwietnia 2012 roku otrzymał oświadczenie od Pana Bogdana Ludkowskiego o rezygnacji z dniem 17 kwietnia 2012 roku z członkostwa w Radzie Nadzorczej i pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta. Przyczyną rezygnacji jest zamiar kandydowania przez Pana Bogdana Ludkowskiego na stanowisko Członka Zarządu Emitenta.